Ayn Rand: Ne-liberalna demokratija kolektivnih prava

Prava su moralni principi koji definišu odgovarajuće društvene odnose. Baš kao što čovek treba biti moralan kako bi preživio (kako bi mogao delovati, odabrati prave ciljeve i da ih ostvari), tako da društvo (grupa ljudi) moraju imati neka moralna načela u svrhu organizovanja društva koja su saglasna s čovekovom prirodom i sa zahtevima njegovog opstanka.

Baš kao što čovek može izbeći stvarnost i delovati na slepo u bilo u kojem trenutku, on se može i spasiti progresivnog samouništenja-tako i društvo može izbeći realnost i uspostaviti poredak ako njime upravljaju slepi hirovi društvenih članova ili društvenog lidera..ili ako društvom upravlja većinska banda, trenutni demagog ili trajni diktator. Ali, takvo društvo ne može postići ništa drugo nego nastaviti ka progresivnom samouništenju.

Ipak, to je cilj većine današnjih „intelektualaca“. U korenu svih njihovih konceptualnih prekidača, nalazi se još jedan, koji je za njih od temeljne važnosti: prekidač pojma individualnih prava i odobravanje kolektivnih prava-što znači zamena „Prava čoveka“ za „Prava za pljačkanje“.

Budući da samo pojedinac kao čovek može posedovati prava, izraz „individualna prava“ je redundundacija (koja se mora koristiti u svrhu pojašnjenja u današnjem intelektualnom haosu). Izraz „kolektivna prava“ su kontradikcija.

Svaka grupa ili „kolektiv“, veliki ili mali, samo je broj pojedinaca.Grupa kao grupa ne može imati nikakva prava nego prava mogu imati samo pojedinačni članovi. U slobodnom društvu, „prava“ bilo koje grupe su izvedeni iz prava svojih članova kroz njihov dobrovoljni, lični izbor i ugovora o delu, te su samo primena tih individualnih prava na određen poduhvat. Svi legitimni grupni poduhvati se temelje na pravima slobodnog udruživanja i slobodne trgovine. (Pod „legitimni“, mislim: nekriminalna i slobodno formirajuća grupa, odnosno grupa kojoj niko nije bio prisiljen da se pridruži.)

Svaka veza složenih lanaca ugovornih odnosa počiva na individualnim pravima, individualnom izboru, pojedinačnom ugovoru. Svaki ugovor je razgraničen, i sastavljen pod određenim zahtevima, odnosno, zavisan je o međusobne koristi u trgovini.

Grupa, dakle, nema prava.Čovek ne može sticati nova prava ulaskom u grupu, niti gubiti prava koja ne poseduje.Prava pojedinaca su samo moralna osnova svih grupa ili udruženja.

Svaka grupa koja ne priznaje taj princip nije udruženje, nego banda.

Svaka doktrina grupne aktivnosti koja ne priznaje prava pojedinca je doktrina bande.

Pojam „kolektivnih prava“ (pojam da prava pripadaju grupama, a ne pojedincima) znači da „prava“ pripadaju nekim ljudima, ali ne i drugima-da neki ljudi imaju „pravo“ raspolagati drugima na bilo koji način im se svidi-a kriterijum je da povlašteni položaj ima brojčanu nadmoć.

Ništa ne može da opravda ili potvrdi takvu doktrinu, a niko nikada nije. Poput altruističkog morala iz kojeg je dobijena, ova doktrina počiva na misticizmu: ili na starinskom misticizmu vere u nadmoćne, kao „božansko pravo kraljeva“ …ili društvena mističnost modernih kolektivista koji vide društvo kao super-organizam, kao neki nadmoćni entitet odvojen i superioran u odnosu na skup svojih pojedinačnih članova.
U slobodnoj državi, građani mogu da se ne slažu oko određenih pravnih postupaka ili metoda oko ostvarivanja svojih prava (što je kompleksan problem političke nauke i filozofije prava), ali oni se slažu u osnovnom principu koji će ostvariti njigove zahteve:princip individualnih prava.

Nije važno, u ovom kontekstu, da li je narod bio porobljen silom, kao bivši SSSR, ili glasanjem, kao što je nacistička Nemačka. Individualna prava ne podležu javnom glasanju;Većina ne sme da ima pravo da glasa o pravama manjina.Politička funkcija prava je upravo zaštitita manjine od ugnjetavanja od strane većine (i najmanja manjina na zemlji je pojedinac.

Mafije gangstera ne mogu zahtevati priznavanje svojih „prava“ i pravne jednakosti.Ali kako „demokratski“ kolektivisti kažu, obrazloženje je da su gangsteri izabrali jednoglasno da se uključe u taj vid grupne aktivnosti i njihova prava ne može niko da im zabrani.

Advertisements